لینک دانلود پاورپوینت علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائ راه کارهای مدیریتی و زیست محیطی

پاورپوینت علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائ راه کارهای مدیریتی و زیست محیطی|32041109|on
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائ راه کارهای مدیریتی و زیست محیطی را دنبال می کنید .

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

تعداداسلاید :29 اسلاید

بخشی ازاسلایدها:ü تهدید زیست محیطی جدی برای اکوسیستم های آبیü پر غذایی یا غنی شدن: نتیجه ورود و انباشت تدریجی مواد آلی و رسوباتü فرآیندی طبیعیü تسریع آن در نتیجه فعالیتهای انسانیü به سمت پیری پیش رفتن اکوسیستم آبی و کم عمق شدن آن

• توده های آلگ شناور (Pea soup)تولید کف توسط جلبک ها و مانع نفوذ اکسیژن