لینک دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات 2

پاورپوینت تاریخ ادبیات 2|32041092|on
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت تاریخ ادبیات 2 را دنبال می کنید .

اسلاید ۱ :اهداف کلی درسهدف کلی از درس تاریخ ادبیات ۲ آشنایی دانشجو با کلیاتیدرباره اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان،سلجوقیان،اتابکان، خوارزمشاهیان و خاندان مغول و ……و گویندگاناین ادوار است.اسلاید ۲ :اهداف رفتاریانتظار می رود که دانشجو پس از مطالعه این درس بتواند بهنحوی مستدل درباره اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان،سلجوقیان،اتابکان،خوارزمشاهیان و ….. بحث کند و اطلاعاتیمجمل در باره گویندگان این عصر و آثار آنها ارائه دهد.اسلاید ۳ :ویژگی های عمده محمود غزنوی-تظاهر به شعر دوستی به منظور کسب جلال و شکوه ظاهریبرای دربار حکومتی و انتشار مفاخر و اشتهار خود به واسطهمدایح شاعران.-عدم ادراک لطایف زبان فارسی.اسلاید ۴ :اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی۱-فقر و نابسامانی توده مردم،البته به جزگروهی معدود که از راهغارتگری و قتل و کشتار در جنگ ها به ثروتی دست یافتند.-رواج کشتار افراد و مصادره اموال آنان به تهمت بی دینی.اسلاید ۵ :اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی۲-تحریم فراگیری حکمت و فلسفه.-جایگزینی اعتقادات خرافی به جای تحقیق در علوم دینی ولطمهو آسیب بزرگ این امر به تمدن اسلامی.اسلاید ۶ :ویژگی های شعر فارسی در عهد غزنویان ۱-عدم حضور و جلوه شعر صوفیانه.-استواری و کمال شعر فارسی،به ویژه قصیده.-وجود مضامین گویندگان تازی در شعر عنصری و به صورتآشکارتر آن در شعر منوچهری.اسلاید ۷ :ویژگی های شعر فارسی در عهد غزنویان ۲-گسترش قدرت بیان و زبان شعری گویندگان.-ظهور نشانه های تاثیر شعر عرب در آثار شاعران فارسی.-استواری و کمال قالب های شعر فارسی به جز شکل غزل.اسلاید ۸ :ویژگی های عمده نثر فارسی عهد غزنویان ۱-سادگی و روانی،نشات گیری لغات و ترکیبات نثر از زبانگفتار.-عدم به کارگیری لغات عربی به جز در موارد خاص.-کهنگی و ناهنجاری واژه های به کار رفته در متون.-قلت سجع و صنایع بدیعی در کتاب های این عهد.اسلاید ۹ :ویژگی های عمده نثر فارسی در عهد غزنویان۲-فراموش شدن بسیاری از لغات این دوره در ادوار بعد و یاجایگزینی آن به وسیله کلمات مترادف عربی.-حضور نویسندگانی مسلط و چیره برحوزه زبان،همچون بیهقیدراین عهد.اسلاید ۱۰ :ویژگی های عمده نثر فارسی در عهد غزنویان۳-ارتقاء نثر فارسی به وسیله بیهقی به والاترین مرحله ومنزلت.-رواج نثر مسجع و استفاده از صنایع بدیعی در اواخراین عهد وحضور نصرالله منشی به عنوان نخستین به کارگیرنده این نوعنثر در ترجمه کلیله ودمنه.